Redovni program

Bribir

Redovni 10-satni program u Bribiru provodi se u dvije skupine – jednoj jasliA?koj i jednoj vrtiA�koj.

Tribalj

Tri skupine u Triblju  su cjelodnevne ( 10-satni program). Redoviti program provodi se u dvije vrtiA�ke skupine i jednoj jasliA?koj. JasliA?ka skupina u Triblju formirana je tijekom pedagoA?ke godine 2016./2017.

Za svu djecu i u Bribiru i  Triblju  predviA�en je reA?im prehrane koji odgovara duljini boravka djeteta u vrtiA�u ( za 10-satni program 4 obroka ).

Sve skupine su mjeA?ovite. U jasliA?koj skupini smjeA?tena su djeca od navrA?ene prve do treA�e godine A?ivota, a u vrtiA�kim skupinama od navrA?ene treA�e godine do polaska u A?kolu.

U vrtiA�koj starijoj skupini u Triblju organiziran je prostor za djecu a�� nespavaA?e  (godina prije polaska u A?kolu) gdje se djeca u vrijeme popodnevnog odmora dodatnim aktivnostima pripremaju za A?kolu.

Ljetna organizacija rada poA?inje od 1. srpnja i traje do 31. kolovoza tekuA�e godine.

CIJENE VRTIA�A I OLAKA�ICE moA?ete pogledati u dokumentu NOVA EKONOMSKA CIJENA VRTIA�KIH PROGRAMA