Kraći program

VrtiA� ima od strane MZOA� verificirana dva programa:

  • Program predA?koleA� i
  • Program ranog uA?enja engleskog jezika koji se kontinuirano provodi od pedagoA?ke 2011./12. godine.

Program predA?koleA�je od pedagoA?ke godine 2015./2016. obvezan prema odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i A?porta. Program predA?kole zapoA?inje s radom 1.10. tekuA�e godine. Obuhvat djece u dobi pred polazak u A?kolu s podruA?ja Vinodolske opA�ine je 100%-tan. Program predA?kole u oba vrtiA�ka objektaA� je integriran u redovni program skupina TiA�i i CvrA?ci.

Program ranog uA?enja engleskog jezika u pedagoA?koj 2016./17. godini provodi se u objektima Tribalj i Bribir. OvlaA?teni voditelj programa je odgajateljica Danica MioA?iA� ZoriA?iA�. Program se odrA?ava jednom tjedno po jedan sat. Cijena programa jeA�165,00 kn mjeseA?no.