Javna događanja

U PROSINCU 2012. GODINEA� ODRA?AN JE HUMANITARNI KONCERT I PROMOCIJA ”MIA�E VINODOLSKE KUHARICE”

U organizaciji DjeA?jeg vrtiA�a ” CvrA?ak i mrav” i TZ Vinodolske opA�ine odrA?ali smo humanitarni koncert po nazivom ” Kuhamo, pivamo i dicu darivmo”.A� Pred prepunim Domom kulture u Bribiru u prvom dijelu koncerta predstavila su se djeca iz oba naA?a objekta s prigodnim pjesmama, dok je drugi dio bio posveA�en klapskom pjevanju. Sudjelovale su A?enske klape : Puntape a�� Novi Vinodolski;A� Kirice- GriA?ane; Sv.Jelena-Dramalj; Luka-Rijeka.A� MuA?ke klape koje su nastupale bile su : TiA�-Tribalj i VinA?ace a��Novi Vinodolski. Tijekom veA?eri promovirana je i ”MiA�a vinodolska kuharica” zajedniA?ki projektA� vrtiA�a i TZ Vinodolske opA�ine. Na koncertu je prikupljeno, A?to ulaznicama , A?to prodajom kuharice 5.590,00kn koje planiramo potroA?iti u didaktiA?ku opremu vrtiA�a.

Iz uvodnika knjige moA?emo najbolje isA?itati put nastajanja naA?e kuharice:

Ova knjiga nastala je na osnovu projekta kojeg su zapoA?eli maliA?ani starije

vrtiA�ke skupine u Triblju kroz projekt a�?a�� A?a su jili naA?i staria��a��. Skupa sa svojim odgojiteljicama, oni su dovodili mame i bake u svoju skupinu i kuhali neke od ovih autohtonih recepata. Projekt su, potom, prihvatili i maliA?ani vrtiA�ke skupine u Bribiru pa je on prerastao u projekt cijele naA?e ustanove. Cilj nam je bilo djecu pouA?iti i podsjetiti nas starije kako se nekad zdravo jelo. O zdravoj hrani napisane su brojne knjige i s medicinskog i s gastronomskog stajaliA?ta, a najA?eA?A�e se, kao najzdravija, navodi upravo ova naA?a, mediteranska kuhinja. KreA�uA�i u ovaj poduhvat okupljali smo oko sebe brojne naA?e prijatelje. Njihova imena navedena su na kraju knjige. Svi su se vrlo rado odazvali jer su, kao i mi, osjeA�ali, da ovako neA?to vrijedno treba zabiljeA?iti i saA?uvati od zaborava. Recepti kao da su dolazili sami od sebe, doslovno iz najneoA?ekivanijih izvora koji, naoko, nemaju dodirnih toA?aka s naA?om ustanovom. KnjiA?ica je od poA?etne ideje prerasla u poveA�u knjigu. Bili smo svjesni da imamo neA?to A?to A�e ostaviti trajniji

trag, ne samo u naA?oj ustanovi, nego i meA�u A?iteljima naA?e opA�ine pa i A?ire. Neki recepti su autohtoni i kuhali su ih samo ljudi ovoga kraja i stoga u svom naslovu imaju i toponimske nazive. VeA�ina njih je univerzalnija i odnosi se na naA?in A?ivota ondaA?njih Primoraca pa su dio zajedniA?ke baA?tine. I oni su naA?li svoje mjesto u ovoj kuharici jer nam kazuju kako ljudska kreativnost u neimaA?tini moA?e biti najvaA?niji faktor preA?ivljavanja. Tako nam ta teA?ka proA?lost moA?e postati dobar vodiA? i u ovoj naA?oj kriznoj sadaA?njosti. StvarajuA�i kuharicu otkrili smo i bogatstvo A?akavskog jezika naA?ih Vinodolaca. Na maloj povrA?ini- toliko bogatstva, toliko razliA?itosti. A?eljeli smo odati priznanje driveniA?kom, tribaljskom, griA?anskom i bribirskom A?akavskom govoru pa su

recepti prevedeni na ove varijante naA?e A?akavA?tine. SaA?uvati ovo jeziA?no bogatstvo bit A�e ,takoA�er, misija naA?eg vrtiA�a.

I na kraju, pred vama je ova knjiga. Ona je rezultat timskog rada

djece,roditelja, i zaposlenika naA?eg vrtiA�a i naA?eg eko- kuma, TuristiA?ke zajednice Vinodolske opA�ine. U njoj zasigurno ima greA?aka i jeziA?nih nedosljednosti. Ako ih pronaA�ete oprostite nam, no ne zaboravite da u rukama drA?ite izraz djeA?je (i nas malo veA�e djece) ljubavi prema svom kraju i svojem naslijeA�u. I zato ona za nas nije viA?e a�?a��miA�aa��a�� veA� je postalaa��a��Vela vinodolska kuharicaa��a��.