Mala škola zdravog kuhanja

Tijekom veljaA?e 2011. zapoA?eli smo projekt Mala A?kola zdravog kuhanja. Osim zaposlenika vrtiA�a (odgojitelji, kuhar, pomoA�na kuharica) u projekt su se u velikom broju ukljuA?ili bake i djedovi vrtiA�ke djece.
Projekt se odvijao u 3. faze. U prvoj smo A?eljeli imati uvid u dosadaA?nje znanje djece o pojmu zdrava hrana i ,slijedom toga ,kojim smjerovima moramo iA�i kako bi proA?irili i nadogradili znanje i navike djece.

DSCN1531
Druga faza je bila realizacija projekta. Samo kuhanje, uA?enje A?ineA�i, promatranje i sudjelovanje u procesima pripreme hrane, interakcije u skupini djece s djecom i s odraslima poluA?ili su zanimanje i rezultate. Oni su fascinantni: gotova sva djeca su sudjelovala u procesu nastanka jela, goto sva djeca su kuA?ala i rezultate uA?injenog. Podjele po spolu u zaduA?enjima nije bilo, ukljuA?ivanje je bilo podjednako i kod djeA?aka i djevojA?ica. Pojam zdrava hrana uA?ao je u svakodnevnu komunikaciju meA�u djecom skupine. Primjetili smo veA�u odluA?nost kod djece za kuA?anje novih namirnica.VaA?no je napomenuti da su se djeca kroz ove aktivnosti u skupini stalno kretala ali sa zadatkom i postavljenim dnevnim ciljem A?to je u prostoru davalo dojam zajedniA?kog htjenja i akcije. Djeca su i kod kuA�e govorila o rezultatima projekta i poticala roditelje na propitkivanje o tijeku i znaA?enju projekta.

IMG_0166

TreA�a faza ukljuA?ivala je vrtiA�ke jelovnike, ali i izdavanje MiA�e vinodolske kuharice. Ona je bila krajnji rezultat projekta i kao takva svojevrstan vodiA? zdravog, ali i tradicionalnog kuhanja ovog podneblja.
U nju su uvrA?tena i neka nova jela koja su veA� sada na vrtiA�kim jelovnicima.

Tim projektom, A?to nam je posebno vaA?no, nastavljamo A?irenje dobrih eko i etno navada , nastavljamo pronalaziti puteve kojima potiA?emo sve zainteresirane na promiA?ljanje i usvajanje dobrih stilova A?ivota. A?elimo da ta kapljica naA?ih nastojanja bude sastavni dio dobre i zdrave vode naA?eg vinodolskog kraja .

DSCN1514