KATALOG INFORMACIJA

KATALOG INFORMACIJA
DJEČJEG VRTIĆA ” CVRČAK I MRAV” TRIBALJ

Ovaj katalog informacija se ustrojava sukladno članku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) i članku 3. Pravilnika o pravu na pristup informacijama.

I. OPĆI PODACI O VRTIĆU

Naziv vrtića: Dječji vrtić ” Cvrčak i mrav” Tribalj

Sjedište:  Tribalj 19, 51243 Tribalj

Datum osnivanja: 29. siječnja 2007. Godine Općinsko vijeće Vinodolske općine  donijelo je Odluku o osnivanju predškolske ustanove Dječji vrtić ” Cvrčak i mrav”( KLASA:- 021-05/07-01/1, URBROJ: 2107-03/07-01-12)

Osnivač: Vinodolska općina

Pravni položaj vrtića: javna ustanova

Podružnice:  Kičeri b.b., 51253 Bribir

Matični broj: 2201682

OIB: 65986510223

Žiro-račun: 2412009-1142002231, Slatinska banka

Kontakt informacije: www.dv-cvrcakimrav.hr

Djelatnost: Odgoj, naobrazba, zdravstvena skrb, prehrana i socijalna skrb djece od navršenih šest mjeseci do upisa u osnovnu školu. 

Organizacija: stručno-pedagoška služba i pomoćno-tehnički poslovi.  Vrtićem upravljaju Ravnatelj i Upravno vijeće.

Upravno vijeće:

 • donosi prijedlog financijskog plana, financijski plan za kalendarsku godinu i godišnji obračun financijskog plana
 • donosi prijedlog plana razvojnog programa Vrtića
 • izvješćuje osnivača o poslovanju Vrtića
 • odlučuje o uporabi dobiti, u skladu s osnivačkim aktom
 • imenuje Voditelje podružnica
 • odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne imovine te investicijama čija je vrijednost od 20.000,00 do 100.000,00 kn.
 • odlučuje, uz suglasnost osnivača, o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne imovine te investicijama čija je vrijednost veća od 100.000,00kuna
 • odlučuje prema prijedlogu ravnatelja o trajnom zapošljavanju i prestanku radnog odnosa odgojitelja i o zapošljavanju na određeno vrijeme dulje od 90 dana
 • predlaže Ravnatelju mjere poslovne politike
 • razmatra rezultate odgojnoga rada
 • razmatra predstavke i prijedloge roditelja i skrbnika djece i drugih građana u svezi s radom Vrtića
 • obavlja druge poslove određene općim aktima Vrtića.

Ravnatelj uz poslove za koje je ovlašten zakonom:

 • predlaže opće akte koje donosi Upravno vijeće
 • donosi plan radnih mjesta
 • donosi plan nabave dugotrajne imovine
 • sudjeluje u radu Upravnog vijeća, bez prava odlučivanja
 • obustavlja izvršenje odluka Upravnog vijeća i Odgojiteljskog vijeća za koje zaključi da su suprotne zakonu, podzakonskom i općem aktu
 • izvješćuje Upravno vijeće i osnivača o poslovnim rezultatima Vrtića
 • sklapa i otkazuje Ugovore o radu radnicima administrativno-tehničke službe
 • izdaje radne naloge radnicima
 • odlučuje o zapošljavanju odgojitelja i stručnog suradnika, najduže do 90 dana na određeno vrijeme,
 • izvršava odluke i zaključke Upravnog vijeća i Odgojiteljskog vijeća
 • određuje raspored upućivanja radnika na zdravstveni pregled
 • odlučuje o potrebi zasnivanja radnog odnosa
 • odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne imovine Vrtića te o investicijama do 20.000,00  kuna
 • sudjeluje u poslovima provođenja upisa djece u Vrtić
 • izvješćuje Upravno vijeće i Odgojiteljsko vijeće o nalozima i odlukama tijela upravnog i stručnog nadzora
 • priprema sjednice Odgojiteljskog vijeća i predsjedava im.
 • obavlja druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima Vrtića te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim propisom ili općim aktom nisu ovlaštena druga tijela Vrtića.

Ravnatelj je samostalan u radu, a osobno je odgovoran Upravnom vijeću i osnivaču.

II. KATALOG INFORMACIJA

Ovaj katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, s kojim raspolaže i koje nadzire Dječji vrtić ” Cvrčak i mrav” Tribalj:

a) pregled i opis sadržaja informacija

b) namjena informacija

c) način davanja informacija

d) vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacijama

 a) Pregled i opis saržaja informacija

Dječji vrtić ” Cvrčak i mrav” posjeduje informacije, raspolaže s informacijama i nadzire sljedeće informacije:

 • ustroj i nadležnost vrtića
 • informacije vezane za statusna obilježja, djelokruga i ustroj rada ustrojbenih jedinica
 • zaposlenici
 • osnovni podaci o zaposlenicima, službeni kontakt zaposlenika, zvanja zaposlenika, smještaj zaposlenika unutar ustrojbenih jedinica
 • aktivnosti vrtića
 • aktivnosti vrtića na odgojno-obrazovnom, stručnom i društvenom polju
 • pravni i drugi akti vrtića
 • Statut, pravilnici i druge odluke kojima se na opći način uređuju odnosi u vrtiću
 • način i pravila upisa djece u vrtić
 • pravilnici koji se odnose na pravila upisa djece u vrtić te prava i obveza roditelja/skrbnika i vrtića, informacije o popunjenosti vrtića
 • pedagoška i zdravstvena dokumentacija
 • matične knjige, ljetopisi, imenici djece, dokumentacija odgojne skupine, zdravstveni kartoni djece, statistički izvještaji o djeci, odgojiteljima i sredstvima rada
 • rad i poslovanje
 • godišnji plan i program rada, godišnja izvješća o radu, statistička izvješća, plan nabave i njegove promjene, ugovori o poslovnoj suradnji, provedba javne nabave, informacije vezane za rad upravnih tijela vrtića, natječaji, cijene usluga vrtića
 • međuinstitucionalne aktivnosti vrtića
 • suradnja s drugim odgojno-obrazovnim ustanovama i drugim relevantnim ustanovama u Republici Hrvatskoj

b) Namjena informacija

Namjena informacija u smislu ovog Kataloga je osiguravanje prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.

c) Način pristupa informaciji

Dječji vrtić ” Cvrčak i mrav” omogućava pristup informacijama na sljedeće načine: putem internetske stranice vrtića, neposrednim davanjem informacije (usmeno), uvidom u dokumentaciju i izradom preslika dokumenata, na drugi odgovarajući način (putem dnevnog tiska, oglasna ploča vrtića itd.).

Izuzeci od primjene prava na pristup informacijama se odnose na okolnosti kada je informacija klasificirana stupnjem tajnosti, ako bi se objavljivanjem informacije onemogućilo provođenje sudskog, upravnog ili kojeg drugog postupka ili rad tijela koje obavlja nadzor (inspekcijski, upravni, nadzor zakonitosti), zbog zaštite intelektualnog vlasništva te zbog zaštite poslovne ili profesionalne tajne. Također, među izuzecima spada i informacija koja je zaštićena zakonom koji štiti osobne podatke. Takvi podaci se mogu dati jedino uz pisani pristanak osobe na koju se osobni podaci odnose, odnosno njegovog zakonskog zastupnika ili punomoćnika.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Zahtjev se podnosi:

pisanim putem na poštansku adresu Dječjeg vrtića ” Cvrčak i mrav”:

Tribalj 19, 51243 Tribalj

putem elektroničke pošte:

vrticcvrcakimrav@gmail.com

cvrcakimrav@hi.t-com.hr

telefonom na sljedeći broj: 051/ 798-309

telefaksom na sljedeći broj: 051/798-331

usmenim putem:

osobno na zapisnik kod ravnateljice ili pedagoginje svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 13,00 sati.

Postupak ostvarivanja prava na pristup informacijama provodi se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i Pravilniku o pravu na pristup informacijama.

d) Vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacijama ostvaruje se sukladno rokovima propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.

Vremensko razdoblje u kojem su pojedine informacije dostupne, tj. u kojem se nalaze u posjedu Dječjeg vrtića ” Cvrčak i mrav”uređeno je zakonskim i podzakonskim propisima o arhivskom gradivu i arhivima te važećim Pravilnikom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva i Popisom arhivskog i registraturnog gradiva Dječjeg vrtića ” Cvrčak i mrav”s rokovima čuvanja.

Sukladno Pravilniku o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva arhivsko se gradivo predaje Državnom arhivu u Rijeci najkasnije u roku od 30 godina od dana nastanka dok se registraturno gradivo nakon proteka roka čuvanja utvrđenim Pravilnikom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva izlučuje i uništava.

Odluku o ustrojavanju Kataloga informacija možete preuzeti ovdje.