KATALOG INFORMACIJA

KATALOG INFORMACIJA
DJEA?JEG VRTIA�A ” CVRA?AK I MRAV” TRIBALJ

Ovaj katalog informacija se ustrojava sukladno A?lanku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) i A?lanku 3. Pravilnika o pravu na pristup informacijama.

I. OPA�I PODACI O VRTIA�U

Naziv vrtiA�a: DjeA?ji vrtiA� ” CvrA?ak i mrav” Tribalj

SjediA?te:A� Tribalj 19, 51243 Tribalj

Datum osnivanja: 29. sijeA?nja 2007. Godine OpA�insko vijeA�e Vinodolske opA�ineA� donijelo je Odluku o osnivanju predA?kolske ustanove DjeA?ji vrtiA� ” CvrA?ak i mrav”( KLASA:- 021-05/07-01/1, URBROJ: 2107-03/07-01-12)

OsnivaA?: Vinodolska opA�ina

Pravni poloA?aj vrtiA�a: javna ustanova

PodruA?nice:A� KiA?eri b.b., 51253 Bribir

MatiA?ni broj: 2201682

OIB: 65986510223

A?iro-raA?un: 2412009-1142002231, Slatinska banka

Kontakt informacije: www.dv-cvrcakimrav.hr

Djelatnost: Odgoj, naobrazba, zdravstvena skrb, prehrana i socijalna skrb djece od navrA?enih A?est mjeseci do upisa u osnovnu A?kolu.A�

Organizacija: struA?no-pedagoA?ka sluA?ba i pomoA�no-tehniA?ki poslovi.A� VrtiA�em upravljaju Ravnatelj i Upravno vijeA�e.

Upravno vijeA�e:

 • donosi prijedlog financijskog plana, financijski plan za kalendarsku godinu i godiA?nji obraA?un financijskog plana
 • donosi prijedlog plana razvojnog programa VrtiA�a
 • izvjeA?A�uje osnivaA?a o poslovanju VrtiA�a
 • odluA?uje o uporabi dobiti, u skladu s osnivaA?kim aktom
 • imenuje Voditelje podruA?nica
 • odluA?uje o stjecanju, optereA�ivanju ili otuA�ivanju nekretnina i pokretne imovine te investicijama A?ija je vrijednost od 20.000,00 do 100.000,00 kn.
 • odluA?uje, uz suglasnost osnivaA?a, o stjecanju, optereA�ivanju ili otuA�ivanju nekretnina i pokretne imovine te investicijama A?ija je vrijednost veA�a od 100.000,00kuna
 • odluA?uje prema prijedlogu ravnatelja o trajnom zapoA?ljavanju i prestanku radnog odnosa odgojitelja i o zapoA?ljavanju na odreA�eno vrijeme dulje od 90 dana
 • predlaA?e Ravnatelju mjere poslovne politike
 • razmatra rezultate odgojnoga rada
 • razmatra predstavke i prijedloge roditelja i skrbnika djece i drugih graA�ana u svezi s radom VrtiA�a
 • obavlja druge poslove odreA�ene opA�im aktima VrtiA�a.

Ravnatelj uz poslove za koje je ovlaA?ten zakonom:

 • predlaA?e opA�e akte koje donosi Upravno vijeA�e
 • donosi plan radnih mjesta
 • donosi plan nabave dugotrajne imovine
 • sudjeluje u radu Upravnog vijeA�a, bez prava odluA?ivanja
 • obustavlja izvrA?enje odluka Upravnog vijeA�a i Odgojiteljskog vijeA�a za koje zakljuA?i da su suprotne zakonu, podzakonskom i opA�em aktu
 • izvjeA?A�uje Upravno vijeA�e i osnivaA?a o poslovnim rezultatima VrtiA�a
 • sklapa i otkazuje Ugovore o radu radnicima administrativno-tehniA?ke sluA?be
 • izdaje radne naloge radnicima
 • odluA?uje o zapoA?ljavanju odgojitelja i struA?nog suradnika, najduA?e do 90 dana na odreA�eno vrijeme,
 • izvrA?ava odluke i zakljuA?ke Upravnog vijeA�a i Odgojiteljskog vijeA�a
 • odreA�uje raspored upuA�ivanja radnika na zdravstveni pregled
 • odluA?uje o potrebi zasnivanja radnog odnosa
 • odluA?uje o stjecanju, optereA�ivanju ili otuA�ivanju nekretnina i pokretne imovine VrtiA�a te o investicijama do 20.000,00A� kuna
 • sudjeluje u poslovima provoA�enja upisa djece u VrtiA�
 • izvjeA?A�uje Upravno vijeA�e i Odgojiteljsko vijeA�e o nalozima i odlukama tijela upravnog i struA?nog nadzora
 • priprema sjednice Odgojiteljskog vijeA�a i predsjedava im.
 • obavlja druge poslove utvrA�ene ovim Statutom i drugim opA�im aktima VrtiA�a te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim propisom ili opA�im aktom nisu ovlaA?tena druga tijela VrtiA�a.

Ravnatelj je samostalan u radu, a osobno je odgovoran Upravnom vijeA�u i osnivaA?u.

II. KATALOG INFORMACIJA

Ovaj katalog informacija sadrA?i pregled informacija koje posjeduje, s kojim raspolaA?e i koje nadzire DjeA?ji vrtiA� ” CvrA?ak i mrav” Tribalj:

a) pregled i opis sadrA?aja informacija

b) namjena informacija

c) naA?in davanja informacija

d) vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacijama

A�a) Pregled i opis sarA?aja informacija

DjeA?ji vrtiA� ” CvrA?ak i mrav” posjeduje informacije, raspolaA?e s informacijama i nadzire sljedeA�e informacije:

 • ustroj i nadleA?nost vrtiA�a
 • informacije vezane za statusna obiljeA?ja, djelokruga i ustroj rada ustrojbenih jedinica
 • zaposlenici
 • osnovni podaci o zaposlenicima, sluA?beni kontakt zaposlenika, zvanja zaposlenika, smjeA?taj zaposlenika unutar ustrojbenih jedinica
 • aktivnosti vrtiA�a
 • aktivnosti vrtiA�a na odgojno-obrazovnom, struA?nom i druA?tvenom polju
 • pravni i drugi akti vrtiA�a
 • Statut, pravilnici i druge odluke kojima se na opA�i naA?in ureA�uju odnosi u vrtiA�u
 • naA?in i pravila upisa djece u vrtiA�
 • pravilnici koji se odnose na pravila upisa djece u vrtiA� te prava i obveza roditelja/skrbnika i vrtiA�a, informacije o popunjenosti vrtiA�a
 • pedagoA?ka i zdravstvena dokumentacija
 • matiA?ne knjige, ljetopisi, imenici djece, dokumentacija odgojne skupine, zdravstveni kartoni djece, statistiA?ki izvjeA?taji o djeci, odgojiteljima i sredstvima rada
 • rad i poslovanje
 • godiA?nji plan i program rada, godiA?nja izvjeA?A�a o radu, statistiA?ka izvjeA?A�a, plan nabave i njegove promjene, ugovori o poslovnoj suradnji, provedba javne nabave, informacije vezane za rad upravnih tijela vrtiA�a, natjeA?aji, cijene usluga vrtiA�a
 • meA�uinstitucionalne aktivnosti vrtiA�a
 • suradnja s drugim odgojno-obrazovnim ustanovama i drugim relevantnim ustanovama u Republici Hrvatskoj

b) Namjena informacija

Namjena informacija u smislu ovog Kataloga je osiguravanje prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.

c) NaA?in pristupa informaciji

DjeA?ji vrtiA� ” CvrA?ak i mrav” omoguA�ava pristup informacijama na sljedeA�e naA?ine: putem internetske stranice vrtiA�a, neposrednim davanjem informacije (usmeno), uvidom u dokumentaciju i izradom preslika dokumenata, na drugi odgovarajuA�i naA?in (putem dnevnog tiska, oglasna ploA?a vrtiA�a itd.).

Izuzeci od primjene prava na pristup informacijama se odnose na okolnosti kada je informacija klasificirana stupnjem tajnosti, ako bi se objavljivanjem informacije onemoguA�ilo provoA�enje sudskog, upravnog ili kojeg drugog postupka ili rad tijela koje obavlja nadzor (inspekcijski, upravni, nadzor zakonitosti), zbog zaA?tite intelektualnog vlasniA?tva te zbog zaA?tite poslovne ili profesionalne tajne. TakoA�er, meA�u izuzecima spada i informacija koja je zaA?tiA�ena zakonom koji A?titi osobne podatke. Takvi podaci se mogu dati jedino uz pisani pristanak osobe na koju se osobni podaci odnose, odnosno njegovog zakonskog zastupnika ili punomoA�nika.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Zahtjev se podnosi:

a�? pisanim putem na poA?tansku adresu DjeA?jeg vrtiA�a ” CvrA?ak i mrav”:

Tribalj 19, 51243 Tribalj

a�? putem elektroniA?ke poA?te:

vrticcvrcakimrav@gmail.com

cvrcakimrav@hi.t-com.hr

a�? telefonom na sljedeA�i broj: 051/ 798-309

a�? telefaksom na sljedeA�i broj: 051/798-331

a�? usmenim putem:

osobno na zapisnik kod ravnateljice ili pedagoginje svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 13,00 sati.

Postupak ostvarivanja prava na pristup informacijama provodi se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i Pravilniku o pravu na pristup informacijama.

d) Vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacijama ostvaruje se sukladno rokovima propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.

Vremensko razdoblje u kojem su pojedine informacije dostupne, tj. u kojem se nalaze u posjedu DjeA?jeg vrtiA�a ” CvrA?ak i mrav”ureA�eno je zakonskim i podzakonskim propisima o arhivskom gradivu i arhivima te vaA?eA�im Pravilnikom o zaA?titi arhivskog i registraturnog gradiva i Popisom arhivskog i registraturnog gradiva DjeA?jeg vrtiA�a ” CvrA?ak i mrav”s rokovima A?uvanja.

Sukladno Pravilniku o zaA?titi i obradi arhivskog i registraturnog gradiva arhivsko se gradivo predaje DrA?avnom arhivu u Rijeci najkasnije u roku od 30 godina od dana nastanka dok se registraturno gradivo nakon proteka roka A?uvanja utvrA�enim Pravilnikom o zaA?titi arhivskog i registraturnog gradiva izluA?uje i uniA?tava.

Odluku o ustrojavanju Kataloga informacija moA?ete preuzeti ovdje.