ETIČKI KODEKS

KLASA: 601-01/11-01-09
URBROJ: 2107-03/11-28

ETIA?KI KODEKS DJEA?JEG VRTIA�A ” CVRA?AK I MRAV” TRIBALJ

I. Uvod

Ovaj EtiA?ki kodeks pruA?a okvir za promiA?ljanje o etiA?kim odgovornostima svih zaposlenika u DjeA?jem vrtiA�u ”CvrA?ak i mrav”. Postavljena naA?ela ukazuju na vrijednosti koje, u okviru svoga djelokruga posla, dijelimo kao struA?njaci odgovorni za dobrobit povjerene nam djece.
CjeloA?ivotno uA?enje, refleksivna praksa, istraA?ivaA?ki radovi,projekti s djecom, nove metode dokumentiranja i procjene djeA?jeg razvoja primjeri su suvremenih zahtjeva postavljenih pred odgojno-obrazovne djelatnike ali i sve zaposlenike uA� predA?kolskom odgoju i obrazovanju.
VaA?no je razumijeti da dijete prve spoznaje stiA?e u krugu obitelji i svojeg neposrednog okruA?enja, te da u odgojnu skupinu donosi bogato znanje, raznolikost iskustava i identiteta. Djeca sudjeluju, uA?e i i paralelno utjeA?u na svoje zajednice. DjeA?ji vrtiA�i trebaju biti mjesta na kojima A�e djeca kroz praksu, sluA?anje i dijalog izgraditi odnose i veze zaA� unaprijeA�enje individualne i kolektivne dobrobiti.
StruA?njaci u predA?kolskomA� odgoju i obrazovanju su osobe koje tradicionalno zagovaraju dobrobit djece i njihovih obitelji. Ovaj Kodeks se temelji na toj tradiciji, etici i postavlja okvire za odgovorno ponaA?aje zaposlenika u DjeA?jem vrtiA�u ”CvrA?ak i mrav”.
Ovaj Kodeks nema namjeru dati jednostavan odgovor, formule ili rjeA?enja za sloA?ene probleme koje profesionalci u djeA?jem vrtiA�u susreA�u u svom radu.A�Dokument jeA�okvir za kritiA?ko promiA?ljanje, vodiA? za profesionalno ponaA?anje i temelj za individualno i kolektivno odluA?ivanje.
Ovaj EtiA?ki kodeks razmatra sljedeA�e vrijednosti i procese:

 • poA?tovanje
 • demokraciju
 • poA?tenje
 • integritet
 • pravdu
 • hrabrost
 • inkluzivnosti
 • socijalne i kulturne potrebe pojedinca
 • obrazovanje
 • toleranciju
 • odgovornost

Definicije:

U ovom EtiA?kom kodeksu, za potrebe ovog dokumenta, dani su sljedeA�i nazivi iA� znaA?enja:

Djeca u vrtiA�u -A� osobe u dobi izmeA�u roA�enja i polaska u A?kolu.
Obitelj a�� roditelji i druge osobe koji imaju znaA?ajne odgovornosti za skrb i / ili su uA� srodstvu s djetetom.
Zaposlenici u djeA?jem vrtiA�u – osobe koje rade u predA?kolskoj ustanovi s djecomA� ili za njihove potrebe.
Zajednica – grupa ljudi koji su prepoznati kroz zajedniA?ke vrijednosti i namjere.A� Ova grupa priznaje se kao sloA?ena jerA� predstavljajuA� moguA�nostA� povezivanja individualaca i interesnih skupina u jednu veA�u formalnu ili neformalnu cjelinu.
Poslodavac a�� pravna osoba koja zapoA?ljava radnike u djeA?jem vrtiA�u.
Student – subjekt koji vrA?i istraA?ivanja iz prakse u ustanovi za potrebe svog uA?enja ili druge ustanove.
Pripravnik – struA?njak bez poloA?enog struA?nog ispita koji vrA?i pripravniA?ki staA? u ustanovi kroz redovan rad ili volontiranje.

NajvaA?niji cilj u ovom EtiA?kom kodeksu je zaA?tita i dobrobit djeteta, pa je stoga bitan zadatak profesionalne odgovornosti odluA?no prepoznavati i spreA?avati sve oblike neetiA?ke prakse.

A�II. ETIA?KI KODEKS

zaposlenika u DjeA?jem vrtiA�u ” CvrA?ak i mrav” TribaljA�

U odnosu na dijete ja A�u:

 1. Djelovati u najboljem interesu svakog djeteta.
 2. PoA?tivati prava djece kako je to utemeljeno u Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima djetetera(1991) i posvetiti se zagovaranju tih prava.
 3. Prepoznati dijete kao aktivnog A?imbenika koji A?ivi i sudjeluju u razliA?itim zajednicama kao A?to su obitelj, vrtiA�, A?kola, uA?a i A?ira zajednica.
 4. RaditiA� s djecom kako bi im pomogli razumjeti da su globalni graA�ani sa zajedniA?kom odgovornosti za okoliA? i A?ovjeA?anstvo.
 5. PoA?tivati poseban odnos izmeA�u djeteta i njegove obitelji i primjenjivati ove spoznaje u svim mojim interakcijamaA� s djecom.
 6. OrganiziratiA� i odrA?avati sigurno, zdravo i poticajno okruA?enje kojima se poboljA?ava uA?enje, razvoj, angaA?man, inicijativa, kompetencije , dostojanstvo i doprinos svakog djeteta.
 7. Osigurati djeci s posebnim potrebama i njihovim obiteljima moguA�nost ostvarenja njihovih prava .
 8. Priznati jedinstvenost potencijala svakog djeteta, omoguA�iti mu uA?ivanje u djetinjstvu bez nepotrebnih pritisaka.
 9. Priznati holistiA?ku prirodu djeA?jeg uA?enja i znaA?aj djeA?jeg kulturnog i jeziA?nog identiteta.
 10. Poduzeti sve kako bi se osiguralo da djeca nisu diskriminirana na temelju spola, dobi, sposobnosti, ekonomskog statusa, obiteljske strukture, stila A?ivota, nacionalnosti, religije, jezika, kulture ili nacionalnog podrijetla.
 11. Poticati i zadovoljiti djetetovu znatiA?elju za svijet oko sebe i potrebu ukljuA?ivanja u A?ivot vlastite zajednice
 12. BranitiA� pravo djece na igru, kao dio prirodnog procesa uA?enja svakog djeteta.

A�U odnosu na obitelji ja A�u:

 1. SluA?ati i uA?iti od obitelji te ih podrA?ati u njihovoj ulozi njegovanja djece.
 2. PomoA�i svakoj obitelji da razviju osjeA�aj pripadnosti i ukljuA?enosti.
 3. Razvijati pozitivan odnos temeljen na meA�usobnom povjerenju i otvorenoj komunikaciji.
 4. Razvijati partnerstvo s obitelji i sudjelovati, kada je to prikladno,A� u zajedniA?kom donoA?enju odluka .
 5. Priznati prava obitelji da donosi odluke o svojoj djeci.
 6. PoA?tovati jedinstvenost svake obitelji i potaknuti ih na uA?enje o svojoj kulturi, organizaciji, naA?inu A?ivota, obiA?ajima, jeziku, vjerovanjima i srodstvu.
 7. Razvijati zajedniA?koA� planiranje, praA�enje i procjenu prakse kroz sve oblike djeA?jeg razvojaA� te komunicirati sa obiteljiA� na njima razumljiv naA?in.
 8. Biti osjetljiv/a na ranjivosti djece i obitelji te pronalaziti naA?ine koji osnaA?uju i odrA?avaju njihovo dostojanstvo.
 9. PodrA?avati povjerljivost i poA?tivanje prava obitelji na privatnost.
 10. Davati obavijesti o djetetu samo zakonitim skrbnicima djece i to iskljuA?ivo ako sam za to odgovorna po sluA?benoj duA?nosti.*
 11. ZadrA?ati profesionalan odnos u kontaktima s obitelji djeteta i u svim poslovnim kontaktima.

*Odgovornost i obvezaA� davanja podataka o djetetu je iskljuA?ivo u djelokrugu poslova odgojiteljaA� i A?lanova struA?nog tima. Prema Statutu DjeA?jeg vrtiA�a ” CvrA?ak i mrav” (A?l.72.) poslovnom tajnom smatraju se:

 1. podaci sadrA?ani u molbama, zahtjevima i prijedlozima roditelja i skrbnika te drugih graA�ana i pravnih osoba upuA�enih VrtiA�u
 2. podaci sadrA?ani u prilozima uz molbe, zahtjeve i prijedloge iz toA?ke 1. ovoga A?lanka
 3. podaci utvrA�eni u postupku zaA?tite dostojanstva radnika
 4. podaci o djeci upisanoj u VrtiA� koji su socijalno-moralne naravi
 5. podaci i isprave koji su odreA�eni kao poslovna tajna zakonom ili drugim propisima

Svi djelatnici koji podatke o djetetu neovlaA?teno i neprofesionalno distribuiraju podlijeA?u disciplinskoj odgovornosti.

U odnosu na kolege ja A�u:

 1. Potaknuti svoje kolege i sve zaposlenike da usvoje KodeksA� i djelujuA� u skladu s njim, te intervenirati u sluA?aju neetiA?kog ponaA?anja.
 2. Izgraditi suradniA?ke odnose temeljene na povjerenju, poA?tovanju i iskrenosti.
 3. Priznati i podrA?ati kompetencije, profesionalna iskustava i razliA?itosti koje moje kolege koriste u svom radu.
 4. Poduzeti sve aktivnosti kako bi u duhu kolegijalnosti prevladali ili uskladili razliA?ita viA�enja ili razlike u miA?ljenima.
 5. Sudjelovati vlastitim doprinosom i zajedno s kolegama u izgradnji znanja, iskustava, resursa.
 6. Zajedno s kolegama redovito propitkivati i nadograA�ivati vlastitu pedagoA?ku praksu.

U odnosu na zajednicu ja A�u:

 1. Svoje spoznaje oA� uA?oj i A?iroj zajedniciA� ukljuA?ivati u planiranje odgojno-obrazovnog rada.
 2. Povezati se s ljudima, udrugama , agencijama, ustanovama unutar zajednice koje podrA?avaju djecu i obitelj.
 3. Promicanti zajedniA?ke teA?nje u zajednici u cilju poticanja djeA?jeg zdravlja i dobrobiti.
 4. Zalagati se za razvoj i provedbu zakona i politike koje promiA?u zajednicu kao prijatelja djece i poticati promjenu onih koji rade protiv dobrobiti djeteta i obitelji.
 5. UkluA?ivati visoko kvalitetne odgojno-obrazovne programe i sadrA?aje u rad s djecom.
 6. Promicati spoznaje u zajednici o naA?inima uA?enja djeteta u najranijoj dobi s ciljem osiguranja svih potrebnih resursa za primjenu tih spoznaja.

U odnosu na studente i pripravnike ja A�u:

 1. PodrA?ati profesionalne moguA�nosti i osigurati uvjete rada studentima i volonterima za rad i uA?enje.
 2. Priznati i podrA?ati kompetencije, struA?no znanje, raznolikost i iskustvo koje studenti donose u naA?e okruA?enje.
 3. Biti primjer visoke kvalitete za sve vrA?itelje struA?nih praksi u vrtiA�u.
 4. Pribaviti podatke iz odgovarajuA�ih institucija o potrebama volontera i studenata i komunicirati otvoreno s njihovim predstavnicima.
 5. Osigurati stalne povratne informacije i praviA?ne procjene studenata i volontera
 6. ProvoditiA� strategije koje A�e osnaA?iti studente i volontere za pozitivan doprinos na radnom mjestu.
 7. OdrA?avati naA?elo povjerljivosti u odnosu na studente i pripravnike.

U odnosu na svog poslodavca ja A�u:

 1. PodrA?ati na radnom mjestu politiku, standarde, praksu praviA?nosti i jednakosti u interesu djece i obitelji.
 2. Promicati i podrA?ati kontinuirano struA?no usavrA?avanje unutar svog radnog tima.
 3. PridrA?avati se svojih ovlasti a u sluA?aju sukoba biti konstruktivni A?imbenik unutar organizacije (i svojih ovlasti) ili traA?iti promjenu istih kroz odgovarajuA�e procedure i tijela.

U odnosu na sebe kao profesionalcaA� ja A�u:

 1. Bazirati svoj rad na suvremenim pogledima, istraA?ivanjima, teorijama, praksi kao i na razumijevanju djece i obitelji s kojima radim.
 2. Promatrati sebe kao uA?enika koji se obvezuje na razmiA?ljanje, kritiA?ku samoprocjenu, stalni profesionalni razvoj i kontinuirano se bavi razvojem suvremene pedagoA?keA� teorije i prakse.
 3. TeA?itiA� ka izgradnji suradniA?kih profesionalnog odnosa.
 4. Priznati hijerarhiju i ovlasti unutar profesionalnog odnosa.*
 5. Djelovati na naA?ine koji promiA?u interese struke.
 6. Raditi unutar granica svoje profesionalne uloge i time izbjeA�i netoA?no iznoA?enje mojih profesionalnih kompetencija i kvalifikacija.
 7. Biti mentor studenatima i pripravnicima u ustanovi.
 8. Poticati rjeA?enjeA� problema koji utjeA?u na struku, djecu i njihove obitelji.
 9. Biti kvalitatan voA�a u okvirima profesionalne kompetencije u struci, odgojnoj skupini i ustanovi.
 10. A?uvati svojim izgledom i ponaA?anjem na radnom mjestu svoj dignitet i dignitet svoje struke.
 11. Koristiti racionalno telefone u poslovne svrhe , a privatne mobilne telefone samo u sluA?aju hitnoA�e.

*za sluA?benu komunikaciju s medijima odgovoran je iskljuA?ivo ravnatelj/ica ili osoba koju on/ona za to osobno ovlasti.

U odnosu na odgojno-obrazovni rad i istraA?ivaA?ku praksu ja A�u:

 1. Redovito voditi svu zadanu pedagoA?ku dokumentaciju i istraA?ivanja djeA?jeg uA?enja i razvoja, kao i eventualne projekte inicirane od strane vanjskih fiziA?kih i pravnih osoba.
 2. Biti spreman/na na sudjelovanje djece u projektnom istraA?ivanju prema vlastitom interesu uzimajuA�i u obzir pitanja kao A?to su sigurnost, umor, privatnost, razvojne moguA�nostiA� i njihov interes.
 3. PodrA?ati istraA?ivanja kao moguA�nost jaA?anja i i proA?irenja baze znanja u ranom razvoju djeteta, a gdje je to moguA�e, inicirati, doprinositi, omoguA�iti i A?irenje takvih istraA?ivanja.
 4. UA?initi svaki napor kako bi svi zaintersirani razumjeli svrhu i vrijednost predloA?enih istraA?ivaA?kih projekata i ukljuA?iti kolege, djecu, obitelj i zajednicu u njihovu realizaciju.
 5. Osigurati da istraA?ivanje u kojem sam ukljuA?en/a zadovoljava standardne etiA?ke norme ukljuA?ujuA�i pristanak, moguA�nost odustajanja i povjerljivost istraA?ivanja.
 6. Osigurati da fotografije djece i drugi podaci budu prikupljeni samo uz pismeniA� pristanak roditelja/skrbnika i da se pohranjuju i koriste u skladu s vaA?eA�im zakonima.
 7. ToA?no predstavljati rezultate svih istraA?ivanja.

Usvojeno na 24. sjednici Odgajateljskog vijeA�aA� 10.02.2011.

Primjena ovog dokumenta obveza je svih zaposlenika DjeA?jeg vrtiA�aA� ”CvrA?ak i mrav” Tribalj- Bribir.

Ravnateljica:
Dajana JerA?inoviA�